Tijela sindikata

Skupština

Skupština je najviše tijelo Sindikata na nivou Republike. Skupština se održava svake četiri godine. Odluku o održavanju Skupštine donosi republički odbor najkasnije dva mjeseca prije održavanja Skupštine.

Skupštinu čine sindikalni povjerenici svih podružnica Sindikata. Prava i obveze Skupštine regulirana su člankom 23. i 24. Statuta sindikata.

Republički odbor

Najviše tijelo upravljanja između dvije skupštine je Republički odbor Sindikata a čine ga:

 • predsjednik Sindikata
 • 15 predstavnika Sindikata iz ustanova bolničke zdravstvene zaštite
 • 3 predstavnika Sindikata iz ustanova izvanbolničke zdravstvene zaštite
 • 2 predstavnika Sindikata iz djelatnosti socijalne skrbi

Prava i obveze Republičkog odbora regulirana su člankom 27., 28. i 29. Statuta sindikata.

Upravni odbor

Upravni odbor je kolegijalno-izvršno tijelo Sindikata, a čine ga predsjednik sindikata i 11 članova. Republički odbor Sindikata posebnom odlukom utvrđuje strukturu i način izbora članova Upravnog odbora.

Prava i obveze Upravnog odbora regulirana su člankom 31. Statuta sindikata.

Predsjednik sindikata

Predsjednik Sindikata predstavlja i zastupa Sindikat. On je ujedno i predsjednik Republičkog odbora i Upravnog odbora. Predsjednik Sindikata svoju funkciju obavlja profesionalno.

Predsjednik saziva sjednice Republičkog i Upravnog odbora i njima rukovodi. Odgovoran je za provođenje odluka i zaključaka Republičkog i Upravnog odbora. Naredbodavac je za sredstva Republičkog odbora utvrđena godišnjim financijskim planom.

Predsjednik podnosi jedanput godišnje Republičkom odboru pisani izvještaj o radu i materijalno-financijskom poslovanju Sindikata.

Predsjednik zajedno s tajnikom priprema sjednice i predlaže zaključke, organizira provođenje odluka i zaključaka Republičkog odbora.

Zamjenik predsjednika Sindikata zamjenjuje predsjednika u njegovim pravima i obvezama u slučaju dulje spriječenosti predsjednika da obnaša svoju dužnost. Zamjenika predsjednika Sindikata imenuje Republički odbor iz reda člana ROS-a. Zamjenik svoju funkciju obavlja volonterski.

Osim navedenih zadataka izabrani dužnosnik ili imenovani dužnosnik:

 • inicira i kordinira aktivnosti tijela Sindikata
 • surađuje s organima resornih ministarstava, zavoda i drugim tijelima i organizacijama u Republici
 • kordinira suradnju i zajedničku aktivnost s ostalim sindikatima (u okviru i izvan djelatnosti) kada se za to ukaže potreba

Statutarna komisija

Skupština bira Statutarnu komisiju od tri člana. Članovi Statutarne komisije biraju predsjednika komisije.

Zadaci Statutarne komisije su:

 • daje tumačenje Statuta
 • ocjenjuje usklađenost Statuta i statuta Saveza, te sudjeluje u postupku arbitriranja u slučaju spora o tome
 • ocjenjuje i donosi odluke o usklađenosti akata organizacije i tijela Sindikata s Statutom
 • predlaže Statut i njegove izmjene i dopune
 • odlučuje o prigovorima članova na odluku o isključenju iz članstva

Nadzorni odbor

Nadzor nad imovinom i financijskim poslovanjjem Republičkog odbora obavlja Nadzorni odbor. Nadzorni odbor bira Skupština Sindikata.

Članovi Nadzornog odbora biraju predsjednika Nadzornog odbora. Nadzorni odbor broji tri člana. Nadzorni odbor analizira materijalno-financijsko poslovanje i o tome upoznaje Republički odbor.

Nadzorni odbor podnosi izvještaj o svom radu Skupštini. Nadzorni odbor radi u skladu s pravilnikom o materijalno-financijskom poslovanju.